Superdeterminism i tre nivåer

The Game Of draughts: François Nardi (French, 1861 - 1936)

Följande texter är AI-genererade.

1: Brädspelet

Låt oss tänka oss att universum är som ett gigantiskt spelbräde, och på det här brädet finns det massor av regler om hur saker kan röra sig och interagera med varandra. Vanligtvis i vetenskapen tänker vi att även om vi känner till alla regler (som fysikens lagar), så kan vi inte alltid förutsäga exakt vad som kommer att hända, för det finns lite slumpmässighet i hur partiklar, som små pjäser på brädet, rör sig.

Men superdeterminism är som att säga att allt som händer på brädespelet, även de minsta rörelserna, faktiskt är bestämda sedan spelet började. Det betyder att om vi kunde känna till alla regler och exakt hur varje pjäs var placerad i början, så skulle vi kunna förutsäga varje rörelse som händer efter det. Det finns ingen slump alls; allt som sker är förutbestämt och kan inte ändras.

Tänk dig att du tittar på en film. För dig som tittar verkar det som om karaktärerna gör sina egna val och beslut, men egentligen är varje rörelse och varje replik redan skriven och bestämd av filmens manus. På samma sätt, superdeterminism säger att allt som händer i universum är som en film som redan har spelats in; vi upplever bara den scen för scen.

2: Förutbestämdhet eller fri vilja?

Superdeterminism är ett filosofiskt och vetenskapligt koncept som tar ställning i debatten om determinism kontra fri vilja, speciellt inom fysiken. Det är tanken att allt i universum, inklusive varje händelse, handling och beslut, är helt och hållet förutbestämt av en kedja av händelser som sträcker sig tillbaka till universums början. Det innebär att om vi hade en fullständig kunskap om universums tillstånd vid tiden för Big Bang, plus alla de naturlagar som styr utvecklingen av dessa tillstånd, så skulle vi i teorin kunna förutspå varje framtida händelse.

I kvantmekaniken, där saker vanligtvis tros vara probabilistiska och oförutsägbara, skulle superdeterminism innebära att till och med de till synes slumpmässiga händelserna faktiskt är förutbestämda. Detta står i kontrast till den mer konventionella tolkningen att partiklar beter sig på osäkra sätt som inte kan förutsägas exakt.

Superdeterminism utmanar också den fria viljan. Om allt, inklusive mänskligt beteende, är förutbestämt av tidigare händelser och de fysiska lagarna, då skulle begreppet att människor har förmågan att göra oberoende val vara en illusion.

Denna idé är kontroversiell eftersom den strider mot vår intuitiva känsla av fri vilja och eftersom den är extremt svår att testa vetenskapligt. För att bevisa superdeterminism skulle vi behöva en perfekt kunskap om alla villkor i universum och alla dess lagar, vilket är bortom vår nuvarande eller kanske även framtida förmåga.

3: Kvantmekanik och den vetenskapliga metoden

Superdeterminism inom kvantmekaniken är ett koncept som utmanar den standardkvantmekaniska synen på händelser som inneboende probabilistiska och icke-lokala korrelationer som ej kan förklaras genom klassisk kausalitet. Enligt superdeterminism är alla korrelationer och utfall i kvantexperiment helt bestämda av en förutbestämd konfiguration av variabler vid universums start.

Denna ståndpunkt antyder att de skenbart slumpmässiga utfallen av kvantmätningar och den observerade kränkningen av Bell-olikheterna faktiskt kan förklaras genom dolda variabler som är korrelerade på ett sådant sätt att de ger upphov till de observationer vi ser. Det betyder att partikelns egenskaper och experimentatorns val av mätinställningar är korrelerade på grund av den gemensamma orsaken i det förflutna, snarare än en oberoende fri variabel som i standardkvantmekanik.

Denna synvinkel är kompatibel med en strikt lokal realistisk modell av universum, där allting som sker är bundet av lokala interaktioner och existerar oberoende av observation. Superdeterminism undviker därmed behovet av att acceptera kvantmekanikens icke-lokalitet, som det impliceras genom Bell-testexperiment som kränker Bell-olikheterna under antagandet om lokalitets- och frihetsvillkor.

Superdeterminismens utmaning ligger i dess ogynnsamma konsekvenser för vetenskaplig metodik; om experimentella inställningar är korrelerade med egenskaperna hos de system som studeras på ett förutbestämt sätt, då skulle detta ifrågasätta vår förmåga att använda experimentella data för att dra oberoende slutsatser om världen. Dessutom, om superdeterminism är sant, skulle det vara omöjligt att demonstrera det empiriskt eftersom alla experimentella resultat skulle vara förutbestämda att stödja den teorin. Som ett resultat, även om superdeterminism teoretiskt kan förklara vissa kvantfenomen, har det inte vunnit bred acceptans inom det vetenskapliga samfundet på grund av dess filosofiska och praktiska implikationer.