Åtta harmoniserande delar i helheten

In the Time of Harmony; The Joy of Life–Sunday by the Sea (1895 - 1896)

Följande text är en AI-genererad sammanfattning av Martha Nussbaums tio centrala förmågor (capabilities); d.v.s. faktiska möjligheter som en människa har utifrån personliga och sociala omständigheter.

  1. Liv och Hälsa: Prioritera hälsovårdssystem som garanterar tillgång till kvalitativ vård för alla och program som säkerställer att grundläggande behov som ren luft, rent vatten och adekvat näring uppfylls.
  2. Kroppslig integritet: Verka för säkra offentliga rum och en effektiv rättsordning som skyddar individens rätt att röra sig fritt och tryggt.
  3. Sinne och Känslor: Investera i utbildningssystem som främjar kritiskt tänkande, emotionell utveckling och kreativitet från tidig barndom till högre utbildning.
  4. Praktiskt förnuft: Skapa tillfällen för livslångt lärande och självutveckling samt stödja individers förmåga att göra informerade val om sina liv.
  5. Samarbete med andra: Främja och upprätthålla sociala institutioner som stöder gemenskap och civilsamhällets engagemang.
  6. Andra arter: Verka för hållbar utveckling och miljöskydd, så att människor kan ha en meningsfull relation med och omsorg om naturen.
  7. Lek: Stödja kultur och fritidsaktiviteter genom offentliga platser och program som främjar konstnärligt uttryck, sport och den fria leken.
  8. Kontroll över sin egen miljö: Säkerställa demokratiskt deltagande och representation, samt verka för lika möjligheter i arbetslivet och rättvisa villkor i bostads- och marknadsförhållanden.

I varje av dessa områden skulle Monisternas politik fokusera på att skapa förutsättningar där individer inte bara har tillgång till grundläggande resurser utan också stöds i att utveckla och utöva sina förmågor för att leva ett fullödigt och självständigt liv.